metallic atomically thin layered silicon epitaxially grown